Welcome to Shefaro Borzoi and Boer Goats    |   home
Shefaro Highlights 2010  Shefaro Highlights 2010 Borzoi, Greyhounds, Ibizan Hounds, Salukis, Boer Goats, Pygmy Goats, Nubian Goats, Spanish Goats, Barbado Sheep, Livestock Guard Dogs, Anatolian Shepherds, Great Pyrenees shefaro@peoplepc.com Sherry Faye Rodarmor, Sherry Rodarmor, Shefaro Borzoi and Boer Goats. 891 Hume Road, San Antonio, TX 78264, (210) 626-3156